Nz.ua (НЗ)

Nz.ua (НЗ)

Nz.ua є українським освітнім веб-сайтом, який висвітлює різні теми, зокрема електронні щоденники та журнали, розклад занять, дистанційне навчання. Веб-сайт містть електронні класні журнали та щоденники з можливостями дистанційного навчання. Nz.ua також забезпечує прямі трансляції важливих подій новин і доступний для пошуку архів минулих статей. Платформа містить електроннi щоденники, навчальні журнали, шкільну базу даних, розклад занять, облік дітей шкільного віку, державні статистичні звіти, конкурсний вибір підручників, атестацію педагогічних працівників, реєстрацiю в заклади дошкiльної ocвiти, реєстрацiю в заклади загальної середньої ocвiти, розподіл підручників, документи про освіту, форми для шкіл, робочі навчальні плани школи, ліцензування навчальних закладів.

https://nz.ua/

Nz.ua is a Ukrainian educational website that covers various topics, including electronic diaries and journals, class schedules, distance learning. The website contains electronic class journals and diaries with distance learning capabilities. Nz.ua also provides live broadcasts of important news events and a searchable archive of past articles. The platform contains electronic diaries, educational journals, a school database, class schedules, registration of school-age children, state statistical reports, competitive selection of textbooks, certification of teaching staff, registration in preschool education institutions, registration in general secondary education institutions, distribution of textbooks, documents about education, forms for schools, working school curricula, licensing of educational institutions.

Nz.ua является украинским образовательным веб-сайтом, который освещает различные темы, включая электронные дневники и журналы, расписание занятий, дистанционное обучение. Веб-сайт содержит электронные классные журналы и дневники с возможностями дистанционного обучения. Nz.ua также обеспечивает прямые трансляции важных событий новостей и доступный для поиска архивов прошлых статей. Платформа содержит электронные дневники, учебные журналы, школьную базу данных, расписание занятий, учет детей школьного возраста, государственные статистические отчеты, конкурсный выбор учебников, аттестацию педагогических работников, регистрацию в заведения дошкольного образования, регистрацию в учебные заведения общей средней образование, формы для школ, рабочие учебные планы школы, лицензирование учебных заведений.

Отзывы о компании Nz.ua (НЗ) в каталоге сайтов Киева - URL.KIEV.UA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.